Schriftelijke vragen over Oktoberfest op de Grote Markt

Samen met Terence van Zoelen van de Partij van de Dieren stelde ik onderstaande vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over het Oktoberfest dat afgelopen weekend gehouden werd op de Grote Markt:

Aan: het college van B&W van de gemeente Groningen 

Betreft: vragen ex art. 38 RvO over het evenement op de Grote Markt op 15 en 16 oktober

Groningen, 18 oktober 2021 

Geacht college,

Afgelopen vrijdag en zaterdag organiseerde de stichting Oktoberfest op de Grote Markt in een grote tent, een afgesloten feest. De vragenstellende partijen zetten vraagtekens bij meerdere aspecten van dit feest. Volgens het locatieprofiel Grote Markt, zoals hoort bij het evenementenbeleid is de Grote Markt een plek voor ‘evenementen die “het merk Groningen” versterken. Dat zijn typisch Groningse, veel al terugkerende evenementen; volksfeesten die bewoners van de stad verbinden of speciale incidentele evenementen van nationale of internationale uitstraling. Verder omschrijft het beleid de Grote Markt als een ‘huiskamer van de stad met eeuwenoude marktfunctie. 

Graag stellen de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren onderstaande vragen:

 1. Is het college van mening dat het Oktoberfest voldeed aan de drie in het locatieprofiel omschreven soort evenementen? Zo ja, welke dan? Kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?
 1. Kan het college de culturele meerwaarde schetsen van dit evenement, waarbij het er alle schijn van heeft dat vooral de consumptie van alcohol centraal staat?
 1. Is het college van mening dat met een toegangsprijs van €20 op de Grote Markt -de toplocatie voor evenementen in Groningen – de toegankelijkheid voor alle Groningers gewaarborgd was?

De Grote Markt kent een viertal marktdagen. Dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Conform het locatieprofiel betekent dat, dat de opbouw van evenementen op alle dagen kan beginnen vanaf 19:30 uur, behalve op donderdag, als dat om 21:30 kan beginnen. Op zondag is er rekening te houden met de ‘snackstraat’. 

Het locatieprofiel omschrijft de redenen waaronder de warenmarkt verplaatst kan worden: ‘Als er sprake is van een topevenement op de Grote Markt is het in uitzonderlijke gevallen en in overleg beperkt mogelijk om de warenmarkt te verplaatsen. Verplaatsing van de waren- markt heeft invloed op de verkeerssituatie, veiligheidsaspecten en calamiteitenroutes.’

 1. Wanneer begon de opbouw van dit evenement? Wanneer was de Grote Markt weer vrij voor andere en gebruikelijke doeleinden?
 1. Is het college van mening dat het dit ‘Oktoberfest’ voldeed aan het criterium ‘topevenement’ en was er sprake van een uitzonderlijk geval?
 1. Welke gevolgen had het vergunnen van dit evenement voor de marktkooplieden en vaste standhouders?

Het leeuwendeel van de Grote Markt was dagenlang door hekken met zwart plastic afgesloten voor het publiek. De ‘bankeilanden’ (bankjes annex plantenbakken) die na aandringen van de gemeenteraad geplaatst werden ter vervanging van de openbare zitgelegenheid op het voormalige Informatiecentrum Grote Markt werden al meer dan een week voor het evenement verwijderd. 

 1. Werden de bankeilanden ter voorbereiding op dit evenement verplaatst? Of was daar een andere reden voor? Wanneer worden of werden de bankeilanden weer teruggeplaatst?

Een goede reden om evenementen in Groningen toe te laten is dat het naast vermaak en vertier voor inwoners van Groningen of mensen van buiten de gemeente biedt, is dat het van meerwaarde kan zijn voor de lokale ondernemers, zowel middenstand, horeca of evenmentenbranche.

 1. Kan het college een inschatting geven van de meerwaarde die dit evenement heeft gegeven voor de lokale middenstand, horeca of evenementenbranche?
 1. Klopt het dat de organisator, de stichting Oktoberfest, niet in Groningen gevestigd is en niet of nauwelijks lokale bedrijven of personeel heeft geëngageerd voor het organiseren en opbouwen en afbreken van dit evenement?
 1. Kan het college een inschatting geven wat de economische toegevoegde waarde van dit evenement is geworden voor de lokale economie?
 1. Kan het college vertellen hoeveel het gebruik van de ‘huiskamer van de stad’, zoals de Grote Markt vaak omschreven wordt, aan leges of andere inkomsten dit evenement de gemeente Groningen heeft opgeleverd? 
 1. Kan het college een ruwe schatting geven van de door de gemeente Groningen gemaakte kosten voor dit evenement? Te denken valt aan verschillende vormen toezicht, vergunningverlening, handhaving van de vergunning, verplaatsing van elementen op de Grote Markt. 

Als gevolg van de door de Rijksoverheid ingestelde coronaregelgeving zijn horecagelegenheden en evenementen verplicht de coronacheck app te gebruiken en moeten ze de deuren sluiten om twaalf uur ‘s nachts. Sinds invoering van die regel is het in de Groninger binnenstad op en rond de Grote Markt rond twaalf uur ’s nachts extreem druk. Iedereen kan zien waarom we in Groningen blij zijn dat er normaal gesproken geen sluitingstijden in de horeca bestaan. Het is inmiddels zo druk dat bussen rond middernacht niet meer over de Grote Markt rijden. Deze drukte kan ook leiden tot problemen op het gebied van de openbare orde. 

 1. Heeft het college zicht op de mate waarin bij het evenement alle daar voor geldende coronamaatregelen goed zijn uitgevoerd? Is daar toezicht op geweest vanuit de gemeente Groningen?
 1. Heeft het college bij het verlenen van de vergunning overwogen dat een extra evenement dat nog meer bezoekers naar de binnenstad in de omgeving van de Grote Markt trekken onwenselijk zou kunnen zijn gezien de nu al extreme drukte op die plek bij het ingaan van de sluitingstijd als gevolg van de coronamaatrdegelen? Zo ja, hoe heeft het college die afweging gedaan? Kan het college die afweging toelichten?
 1. Heeft de aanwezigheid van dit evenement op de Grote Markt nog veel invloed gehad op de grote drukte rond sluitingstijd ter plekke? Heeft het geleid tot extra inzet van toezicht, politie?
 1. Is het college ervan op de hoogte dat op zondagochtend de lucht van schraal bier en urine opsteeg van de Grote Markt en dat er grote hoeveelheden plastic rondslingerden om de evenementenlocatie? Heeft de evenementenorganisator zelf de Grote Markt gereinigd of heeft een derde of de gemeente dat op kosten van de organisator schoongemaakt?
 1. Is het college van mening dat de meerwaarde van het evenement opwoog tegen de nadelen van een voor het publiek dagenlang vrijwel geheel ontoegankelijke Grote Markt? Zo ja, kan het college die meerwaarde omschrijven? Kan het college de nadelen omschrijven?
 1. Heeft het college overwogen dit evenement naar een andere locatie in de gemeente Groningen te verplaatsen? 
 1. Is het college het eens met de vragenstellers dat hij gezien de regelgeving voldoende aanknopingspunten zou hebben gehad om een vergunning voor dit evenement te weigeren? Heeft het college overwogen de vergunning te weigeren?
 1. Kan het college gezien bovenstaande vragen en toelichting uitleggen waarom hij van mening was dat het verlenen van een vergunning voor dit evenement van meerwaarde was van Groningen of in elk geval de voordelen opwogen tegen de nadelen? 

Namens de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren,

Benni Leemhuis (GroenLinks) en Terence van Zoelen (PvdD)

Advertentie
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Leefstraten in Groningen 2015 – 2021

Deze zomer konden voor het eerst op grotere schaal straten in de gemeente Groningen zich aanmelden voor een leefstratenexperiment. Een leefstraat is een straat die tijdelijk anders ingericht wordt, waarbij de auto’s uit de straat blijven en waar mede door de vrijgekomen ruimte de inwoners van de straat ruimte hebben voor activiteiten, spelen, bankjes, tafels.

Het idee is zo’n zes jaar geleden komen overwaaien uit de Vlaamse stad Gent, met name een artikel in de Volkskrant ‘Auto’s eruit, kunstgras erin‘ zorgde toen voor bekendheid en interesse in Nederland op. De stad Gent is al die jaren nog altijd zeer actief met leefstraten, getuige de pagina op hun website.

Uit de media begreep ik dat er in een viertal straten in stadsdeel zuid van Groningen deze zomer in een leefstraat zouden worden omgevormd en nu het eindelijk weer een lekkere dag was, wilde ik even bij de leefstraten langsfietsen. De J.H. Diemersstraat, de Reviusstraat, de de Savornin Lohmanlaan en de Mozartstraat. Die straten waren gekozen uit de inzenders van de oproep van de gemeente voor deelnemers.

J.H. Diemersstraat

In de eerste twee weken van de schoolvakantie was van de J.H. Diemerstraat in de Hoornse Meer een leefstraat gemaakt, maar toch zie je er nog wat van: Een kruidentuintje die rondom een boom is gemaakt, nieuwe beplanting in de boomspiegels en nestkastjes en bijenhotels aan de bomen. Bij toeval kon ik in de straat ook even praten met één van de initiatiefneemsters. De straat had erg veel plezier beleeft aan de Leefstraat. Iedere dag waren er activiteiten voor de kinderen, die sowieso ’s ochtends meteen met elkaar in de straat gingen spelen. Er was een gezamenlijke barbecue, er werd veel samen gegeten en ook de volwassenen hadden activiteiten.

Reviusstraat

De volgende straat op het lijstje was de Reviusstraat. Althans… In de eerste berichtgeving bij OOGtv werd die straat genoemd als deelnemende straat, maar in latere items in andere media werd die straat niet meer genoemd. Waarom is mij niet duidelijk. Duidelijk is wel dat de straat wel een leefstraataanpak kan gebruiken.

Give me some Leefstraat TLC!
De Savornin Lohmanlaan

Al in de Diemersstraat begreep ik dat de inwoners van de de Savornin Lohmanlaan besloten hadden af te zien van hun leefstraatexperiment. In tegenstelling tot de initiatiefnemers van de Diemersstraat hadden ze breed in de wijk reclame gemaakt voor hun initiatief en iedereen uitgenodigd te komen. Nu vreesden ze gezien de heropleving van de coronapandemie toch niet voldoende zitruimte te hebben voor bezoekers. Maar als je kijkt wat een asfaltvlakte de de Savornin Lohmanlaan is, dan is het te hopen dat er snel een nieuw initiatief komt. Of misschien mag de gemeente sowieso wel kijken of er niet asfalt uit kan en groen of bankjes of speelruimte erin.

Mozartstraat

Als laatste ging ik naar de Mozartstraat. Volgens het artikel in het Dagblad van het Noorden zou deze week de leefstraat gehouden worden, maar in de hele straat wel auto’s en geen bankjes, springkussen, en andere mooie voorwerpen. Een aantal straatbewoners konden me echter vertellen dat de leefstraat aanstaande zaterdag zou beginnen, en twee weken zou duren. De bewoners – met kinderen – verheugden zich op de leefstraat. Dus daar moet ik nog heen, de komende weken.

Mozartstraat

Al geruime tijd zet ik mij in voor het idee van leefstraten in Groningen. Dat begon rondom het verschijnen van het bovengenoemde artikel in de Volkskrant waarna ik met D66, Student en Stad en de Partij voor de Dieren een motie indiende in de gemeenteraad. Lees meer daarover bij RTV Noord.

Vrij snel na het aannemen van de motie was de eerste Groningse leefstraat een feit: De Gerbrand Bakkerstraat:

Maar na het initiatief in de Gerbrand Bakkerstraat volgde weinig nieuwe straten, maar in de Grote Appelstraat volgde in 2017 nog wel een leefstraat. De initiatiefneemsters waren al sinds het aannemen van de motie enthousiast, maar hun verzoek was in een diepe la terecht gekomen totdat een actieve ambtenaar die er figuurlijk weer uit hielp. Misschien was deze leefstraat ook wel permanenter dan de andere en zou je het ook kunnen zien als een herinrichting van een straat.

Na de Grote Appelstraat bleef het stil. Geen leefstraten ontstonden meer, tot teleurstelling van mij. Waar hadden we anders een motie ingediend. Was er geen animo? Of waren mensen er niet mee bekend? Worden initiatiefnemers wel voldoende ondersteund? En waarom wordt het niet als in Gent gewoon standaard onderdeel van het beleid? Daarom diende ik in juli 2020 een nieuwe motie in, waarin ik, nu samen met PvdA, PvdD, Student & Stad en D66 vroeg om ‘verankering, borging en inbedding van de leefstratenaanpak in Groningen en om ‘de informatievoorziening aan inwoners over de mogelijkheden van leefstraten te vergroten met als doel het aantal leefstraatexperimenten te verhogen’

Eindelijk volgde er in april van dit jaar eindelijk goed nieuws:https://twitter.com/bennileemhuis/status/1380533363019292684?s=20

Van de aangekondigde 2, werden het er toch 4 leefstraten, maar omdat er toch 2 niet doorging, zijn we weer terug bij de toegezegde 2. Nou ben ik daar heel blij mee en zeker zijn de inwoners van de straat er blij mee. Maar als ik eerlijk moet bekennen, dan vind ik het traag gaan, en vind ik het aantal leefstraten dat de gemeente Groningen realiseert wel erg mager. Als je bedenkt (zie het Volkskrantartikel) dat een stad als Gent er jaren geleden al tientallen leefstraten per jaar kende, en er zo’n brede politieke wens leeft om dit beter in te bedden in het gemeentelijke beleid, dan zou je hopen dat de gemeentelijke organisatie wat meer werk ervan zou maken, de mogelijkheden breder uit zou venten en meer ambitie mogen tonen om dit tot een vast onderdeel van het gemeentelijke werk te maken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Simon Hartog van Hasselt 1879 – 1944

Sinds enige tijd weet ik van Simon Hartog van Hasselt. En ook al weet ik heel weinig over Simon Hartog van Hasselt, weet ik genoeg om hem niet meer te vergeten. Simon Hartog van Hasselt woonde in de wijk, waar ik sinds 1995 woon. Sterker nog, Simon Hartog van Hasselt woonde niet alleen in de straat waar ik tien jaar woonde, hij woonde zelfs in de woning schuin onder de woning waar ik tien jaar woonde. Hij woonde er niet alleen, hij werd er vermoord.

Sinds langere tijd houdt ik mij bezig met de levens van mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord, of juist ternauwernood konden overleven. Vorig jaar schreef ik al over Johannes Swint, een communist en verzetsman die oud en nieuw 1942-1943 vermoord werd. Over hem en de 5 andere mannen die die nacht met hem vermoord werden wil ik later eens schrijven. Maar 1 van die mannen die vermoord werden die nacht is Leo Bohemen. Hij werd vermoord in zijn woning, aan het Floresplein. En als ik tegenwoordig over het Floresplein fiets, zijn mijn gedachten ook wel eens bij Leo Bohemen. En aangezien ik nog altijd in mijn buurt woon, fiets ik best vaak over het Floresplein en denk ik dus ook geregeld aan Leo Bohemen. 

De nabijheid tot de plek waar mensen in de oorlog werden vermoord heeft volgens mij de afstand tot de gruwelijke gebeurtenissen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog ook verkleind. De geschiedenissen van Anne Frank, Hannie Schaft en Anton de Kom ken ik natuurlijk al heel lang, en die maken ook indruk op me, maar er is voor mij geen relatie met de plek waar ik woon, geboren en getogen ben en waar mijn dagelijkse leven zich afspeelt. Waar mijn kinderen opgroeien. Bij Casper Naber, en sinds enige jaren bij Johannes Swint is dat al veel dichterbij. Maar door het verhaal van Leo Bohemen kwam de oorlog in mijn directe leefomgeving en leefwereld binnen. 

Door dat ik online informatie ging zoeken over Leo Bohemen kwam ik op de site joodsmonument.nl ook op een kaart terecht waarop de namen van vermoordde mensen ook gekoppeld worden aan het adres waar ze woonden. Zo kwam ik er achter dat in de straat waar ik als student in 1995 kwam wonen een vijftal joodse mensen hadden gewoond, schuin tegenover mijn voormalige studentenhuis: Celebesstraat 37-A. Martha Swartberg-Asser, Louis Swartberg, Maria Sara Swartberg-Gosler en de driejarige Margaretha Beatrice Swartberg en de éénjarige Judith Josephine Swartberg werden in 1942 en 1943 in Sobibor en Auschwitz vermoord.

Zo kwam ik ook bij Simon Hartog van Hasselt. Simon Hartog van Hasselt werd op 2 februari 1879 geboren in Appingedam, als zoon van koopman Philippus van Hasselt en Rebekka ter Berg. Op basis van de informatie die ik online kan vinden blijkt dat hij in 1909 in Groningen trouwde met de slagersdochter Rebecka Benninga geboren te Eenrum. Op dat moment staat hij te boek als ‘stoker’. In oktober 1936 wordt Simon Hartog weduwnaar als Rebecka komt te overlijden. Als Simon Hartog in het volgende jaar trouwt met de 36 jarige Gesina Danhof hertrouwt, staat hij inmiddels als koopman te boek. Op basis van wat online te vinden blijkt dat Gesina Danhof van niet Joodse-afkomst was en doordat er daarmee volgens de Neurenberger rassenwetten sprake was van een zogenaamd gemengd huwelijk, betekende dat voor Simon Hartog van Hasselt – overigens net als voor Leo Bohemen, die ook een gemengd huwelijk had – er relatief meer bescherming was tegen de vervolging dan voor joden waar dat niet voor gold.

De Timorstraat in 1953. Nr 24 in het midden van de foto te zien, onder het puntdak, op de hoek met de Palembangstraat. Bron foto: ‘Onze Indische buurten‘ waarschijnlijk uit de Groninger Archieven.

Hoe lang hij al aan de Timorstraat 24 woonde weet ik niet, en ook niet wat hij deed – hij leek toen zonder beroep te zijn – maar op basis van de systeemkaarten van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen komt het gruwelijke detail dat me nu al een tijd bezighoudt naar voren: Hij wordt op 27 september 1944 vermoord in zijn eigen woning, door ene ‘van Bruggen’. Waarom hij vermoord werd, onder welke omstandigheden, en wie ‘van Bruggen’ was en waarom hij Simon Hartog vermoordde, daar kan ik niks over vinden.


Waar ik al vaker even denk aan Leo Bohemen, als ik langs zijn huis fiets, denk ik tegenwoordig nog veel vaker aan Simon Hartog van Hasselt. Niet alleen woonde ik 10 jaar lang schuinboven de woning waar hij vermoord werd, ik woon met mijn vrouw en kinderen een straat verderop, en ik kom misschien wel dagelijks langs de woning van Simon Hartog van Hasselt. Vanavond om acht uur denk ik aan Johannes, Leo, Anne, Hannie, Anton, Martha, Louis, Maria, Margaretha, Judith en ik denk aan

Simon Hartog van Hasselt 2 februari 1879 – 27 september 1944

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Groningen als voorbeeld voor Duitse steden

In 2019 was ik meerdere malen, meestal op uitnodiging van zusterpartij Bündnis 90 / Die Grünen, op bezoek in Duitsland om te komen vertellen over Fietsstad Groningen. In steden als Göttingen, Bielefeld, Gütersloh en Aken is veel discussie over de vraag hoe het verkeer anders kan en hoe de fiets bij die verandering een hoofdrol kan spelen. Vaak hebben ze een historische binnenstad, met ook nog best redelijke voetgangersgebieden in die centra. Maar meteen er omheen dan wel vaak 4 tot 6 (!) baanswegen er direct omheen. De auto heeft in die steden nog echt een hoofdrol. Daar komt bij dat in Duitsland in de meeste steden de luchtkwaliteit ver beneden maat is.

Bij mijn bezoeken is mij opgevallen hoe graag de mensen in deze steden willen leren van Groningen. Vaak wordt gekeken naar Amsterdam en Kopenhagen, maar al snel zeggen steden die kleiner zijn – en vergeet niet, daar zijn er natuurlijk veel meer van! – dat dat natuurlijk onvergelijkbare steden zijn. Maar net als Groningen zijn steden als Göttingen, Bielefeld en Aken steden van ongeveer 200.000 inwoners, met instellingen voor hoger onderwijs en daarmee ook veel jonge mensen. Niet voor niets stemt met in dit soort steden dan ook op groene en linkse partijen, maar dat ter zijde 😉

Na de spreekbeurten in Duitsland afgelopen jaar, blijkt de interesse voor Groningen nog altijd groot in Duitsland. Zo werd ik door de Duitse publieke zenders WDR en NDR in Groningen geïnterviewd en in september werd ik benaderd door een journalist van toonaangevende tijdschrift ‘Der Spiegel’, die bezig was met het maken van een podcast over fietsen in Berlijn, en hoe Berlijn van Groningen zou kunnen leren. In de aflevering van de podcast ‘Stimmenfang’ wordt ik in een discussie over de ‘Verkehrswende’ in Berlijn opgevoerd met het Groningse perspectief.

Afgelopen week was er dan nog de Fahrradkommunalkonferenz van het Deutsches Institut für Urbanistik: Een conferentie voor Duitse gemeente-ambtenaren die zich met fietsbeleid bezig houden. Voor ruim zeshonderd bezoekers aan de online-conferentie hield ik een presentatie over Groningen en werden mij vragen gesteld over Groningen en de mate waarin Groningen als voorbeeld kan dienen voor Duitse steden. Dat kun je hier terug kijken:

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Precies in de heetste week ooit is zwemmen bij de Dorkwerder sluis te gevaarlijk

Het is warm, heel warm. Mensen zoeken verkoeling. Zeker mensen die in de stad wonen. Zeker als ze geen of geen schaduwrijke tuinen hebben. Zeker als ze slecht geïsoleerde woningen of huizen hebben die niet meer koel te krijgen zijn.

Mensen zoeken verkoeling. Onder bomen en met of in water. Maar nu zegt het Waterbedrijf Groningen terecht: wees zuinig met water. Dus de oproep om geen badjes neer te zetten. Dan maar naar het zwembad: maar daar is vanwege de coronamaatrdegelen veel minder publiek toegestaan. Dan maar naar de een meer of een plas: maar daar wordt zwemmen door de provincie op veel plekken afgeraden omdat er blauwalg gevonden is of iets anders waarom zwemmen onverstandig is. Het stadsstrand: heel druk, terwijl mensen graag de anderhalf meter zouden willen aanhouden. Dus wat doen sommige mensen? Zeker als ze geen auto hebben? Die gaan naar een plekje aan het Reitdiep waar ze al jarenlang ongestoord kunnen zwemmen. Mooi grasveldje erbij om te liggen of te zitten. Recent is er nog een vlotje neergelegd zodat je makkelijk het water in kunt. Fijn goed geregeld door de overheid.

Schermafbeelding 2020-08-11 om 16.52.22Maar wat doen Rijkswaterstaat en de provincie Groningen precies in de week die de boeken in zal gaan als de warmste ooit gemeten in heel Nederland? Precies in die week gaat deze overheden oproepen om er niet te gaan zwemmen omdat het er gevaarlijk is.

Oproep provincie: Niet zwemmen bij Dorkwerkdersluis

Ik kan niet beoordelen of het veilig is of niet. En ik wil ook niet dat mensen gevaarlijke dingen doen. En ik kan ook niet beoordelen of er toch wat mogelijk zou kunnen zijn. Tijdelijk met spuien en schutten stoppen? Of alleen in de avond of nacht? Scheepvaart stremmen in het belang van oververhitte stadjers die verkoeling zoeken? Een stuk van het water zo afzetten dat mensen weten dat ze daar veilig even het water in kunnen? Badmeesters inzetten? Opzichters mensen helpen veilig te zwemmen?

Ik kan wel zeggen dat het buitengewoon vreemd is dat gebeurd op een plek waar al jarenlang mensen komen om te zwemmen, zeker sinds dat handige vlotje er ligt om makkelijk het water in te kunnen. Geen bord of aanwijzing te bekennen dat het niet zou mogen of gevaarlijk is. En dat weten Rijkswaterstaat en de provincie Groningen al heel lang, of ze hadden het kunnen en moeten weten. Maar exact in de warmste week ooit gaan ze zeggen dat het te gevaarlijk is om te zwemmen. Kom op provincie en Rijkswaterstaat, probeer even een oplossing te zoeken. Zoek alternatieven. Dus mijn oproep aan de provincie en aan Rijkswaterstaat: Bedenk iets! De klimaatcrisis en de coronacrisis vragen om een beetje inventiviteit en creativiteit. Succes!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Johannes Swint

IMG_5390

Normaal gesproken doe ik vaak mee met de dodenherdenking op 4 mei. Van het Joods Monument aan de Verlengde Hereweg naar het Oorlogsmonument van Sint Joris en de Draak op het Martinikerkhof naast de Martini. En ook eerder op de dag al bij de gebruikelijke kransleggingen bij de twee monumenten bij het stadhuis, waaronder de vrij recente voor de zes in de Tweede Wereldoorlog vermoordde oud-raadsleden. Één van het was Johannes Swint. Johannes Swint was in 1939 raadslid voor de Communistische Partij Nederland. In de jaren voor de oorlog was hij actief in de Rode Hulp, die onder andere hulp bood aan politieke vluchtelingen uit de Emslandlager, concentratiekampen direct over de grens in Duitsland, waar meteen na de machtsovername van Nazi’s de eerste politieke tegenstanders, hoofdzakelijk communisten en sociaal-democraten opgesloten werden, te werk gesteld, vernederd, verminkt en vermoord. In de oorlog raakte hij betrokken bij verzetswerk, ondermeer door het helpen van onderduikers, het verspreiden van de illegale krant ‘het Noorderlicht’ en bij het oproepen tot staking tegen de anti-joodse maatregelen van de bezetter.

Oud en nieuw 43-44 werd Johannes Swint in zijn huis aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk van zijn bed gelicht, meegevoerd en op het Linnaeusplein vermoord. Op de zelfde avond vonden nog meerdere moorden plaats, uit vergelding voor de liquidatie van collaborerende hoge rechercheur.

Op 4 mei 2017 woonde ik een indrukwekkende kranslegging en bijeenkomst bij in het gebouw van de speeltuinvereniging in de Oosterpark, waar Johannes Swint voor en tijdens de oorlog voorzitter van was. Meerdere sprekers namen het woord en vertelden onder andere hoe communistisch verzet na de oorlog vanwege de Koude Oorlog onvoldoende op waarde is geschat. Meest onder de indruk was ik van het verhaal van een kleindochter van Swint, die toen de vluchtelingencrisis door de oorlog in Syrië gebrekkige opvang aan de grenzen van Europa aanhaalde en de inzet van haar opa voor vluchtelingen direct aan de actualiteit koppelde. En dat terwijl in de paar jaren ervoor mede door extreemrechtse groeperingen opgefokte rellen, vernielingen en bedreigingen aan de orde van de dag waren geweest tegen overheden en politici die pleitten voor een humanitaire opvang van Syrische vluchtelingen, die sinds de burgeroorlog in Syrië vanaf het jaar 2015 naar Europa vluchtten en waar ook in Nederland opvang nodig was en in gereedheid werd gebracht.

De plaquette – met daarop een en profil beeltenis van het gezicht van Johannes Swint – was al tijdens de oorlog vervaardigd door de in Groningen bekende beeldhouwer Willem Valk, aan de hand van het dodenmasker van Johannes Swint. Dat dodenmasker had gemaakt kunnen worden nadat verzetsmensen zijn lichaam uit het Academisch Ziekenhuis hadden weten te ontvreemden. Daarna was hij op 6 januari 1944 gecremeerd. De plaquette werd in augustus 1945 onthuld in een monument, maar jaren later werd het monument verwijderd en geplaatst in het gebouw van de speeltuinvereniging Oosterpark.

Onthulling monument voor Johannes Swint in augustus 1945

Sinds enige jaren hebben nabestaanden van Johannes Swint zich er voor in om de plaquette op een minder verborgen en meer publieke plek in een monument herplaatst te krijgen. Burgemeester den Oudsten heeft zich daar voor ingezet en ook de coöperatieve wijkraad Oosterpark heeft zich ervoor ingespannen. Op 16 april, de dag dat de stad Groningen in 1945 werd bevrijd, werd de plaquette herplaatst in een speciaal daarvoor opgerichte monument aan het Linnaeusplein, waar Swint in 1944 was vermoord.

IMG_5392

Vandaag herdenk ik op deze dodenherdenking in het bijzonder Johannes Swint. Vanmiddag kocht ik een mooi boeket bij Bloemenhuis Flora en heb die bij het hernieuwde monument voor hem op het Linnaeusplein gelegd.

IMG_5391

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Openbare ruimte en verkeer in de anderhalfmetersamenleving

Afgelopen woensdag stelde ik in de eerste online gemeenteraadsvergadering van Groningen de situatie voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het OV aan de orde in tijden van corona. Ik wilde weten of er al knelpunten zijn voor hen in de openbare ruimte en in het verkeer. Nu, maar zeker ook in de komende weken, maanden en misschien wel jaren, aangezien de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog veel impact kunnen krijgen en aangezien er ook al gesproken wordt over een anderhalfmetersamenleving. (zie in de video hieronder vraag en antwoord)

Het college reageerde bij monde van wethouder Roeland van der Schaaf door te zeggen dat het inderdaad om een actueel vraagstuk gaat dat urgenter gaat worden naar mate meer mensen in de komende tijd naar buiten zullen mogen gaan bij toekomstige versoepelingen van de maatregelen en ook omdat de basisscholen weer open gaan na de meivakantie. Voor een brede, systematische inventarisering achtte het college het nu nog wat te vroeg – juist ook omdat de maatregelen tegen het corona nog volledig van kracht zijn – maar zegde een uitgebreide schriftelijke  reactie toe, waarin uitgebreider ingegaan zal worden op het vraagstuk.

De wethouder zegde toe de situatie in de gaten te laten houden, noemde het agenderen van de thematiek terecht. Indien nodig zou de gemeente wel actie ondernemen, bijvoorbeeld op basis van signalen van politie en stadstoezicht. Op de vraag of er door het afgenomen verkeer meer sprake is van te hard rijdende automobilisten antwoordde van der Schaaf dat daar nog geen signalen van bekend waren en sprak het vermoeden uit dat juist door het afgenomen verkeer langsrijdend verkeer gevoelsmatig harder lijkt te rijden.


Uiteraard ben ik benieuwd naar reacties hierop. Zijn er plekken waar knelpunten ervaren? Zijn er plekken in het verkeer, op de stoep, in de openbare ruimte waar onvoldoende aan de eis van anderhalf meter afstand houden kan worden voldaan? Zijn er ervaringen met te hardrijdende automobilisten nu het op veel plekken te druk is? Ik hoor graag ervaringen en voorbeelden? Laat je reactie achter hieronder!

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor de openbare ruimte en het verkeer

Nu het er op lijkt dat er de komende maanden en misschien wel jaren maatregelen tegen corona nodig zullen blijven en er al gesproken wordt van een toekomstige anderhalf-meter-maatschappij, is het ook belangrijk om te kijken wat dat betekent voor de openbare ruimte en in het verkeer, met name voor plekken waar mensen de ruimte moeten krijgen om buiten te kunnen verblijven en toch voldoende afstand moeten kunnen nemen; waarbij voetgangers de ruimte krijgen om lopend veilig hun weg te vinden; waarbij reizigers in het openbaar vervoer letterlijk de ruimte krijgen in bus en trein, en waarbij fietsers tijdens hun fietstocht in staat worden gesteld voldoende afstand tot andere fietsers te kunnen houden. 

Is het college bereid om te inventariseren, analyseren en te onderzoeken of er knelpunten zijn in de gehele gemeente, maar met name in de binnenstad, de dorpscentra en de oudere wijken, om voor voetgangers, OV-gebruikers en fietsers voldoende ruimte beschikbaar te hebben of gecreëerd moet worden om nu, maar ook over langere termijn de ‘anderhalfmeter samenleving’ mogelijk te maken?

En overweegt het college om maatregelen te nemen, indien zich dergelijke knelpunten voordoen, indien mensen de anderhalf meter afstand niet in acht kunnen nemen? 

Bijvoorbeeld het al dan niet tijdelijk afsluiten van straten, rijbanen, of andere aanpassingen zodat de door het enorm afgenomen autoverkeer toch al rustige wegen tijdelijk ter beschikking kunnen worden gesteld aan voetgangers en fietsers?

Tot slot de vraag over de verkeersveiligheid: Het lijkt erop dat door het enorm afgenomen autoverkeer sommige automobilisten de rust op de weg misbruiken en de snelheidsregels aan hun laars te lappen en met te hoge snelheid door de bebouwde kom te rijden. Dit leidt tot meer onveiligheid in het verkeer, met name voor voetgangers en fietsers. Herkent het college dat beeld en blijkt dat uit gegevens van politie en stadstoezicht? Heeft het college ideeën om daar wat aan te doen, al dan niet in overleg met de politie?

Mondelinge vragen in gediend in de gemeenteraad van Groningen op 22 april 2020

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stem 21 november GroenLinks: Verkiezingsfilm!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stem 21 november GroenLinks

IMG_5407Op woensdag 21 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen. Die verkiezingen worden gehouden vanwege de herindeling van Groningen met de gemeentes Haren en Ten Boer, op 1 januari.

Stem 21 november GroenLinks (lijst 4) in Groningen! Als je wilt mag je ook op mij stemmen, ik sta op plek 3 van de lijst. Lees op de site van GroenLinks meer over mij en mijn kandidatuur.

IMG_5446.jpg

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen